Sme tu pre vás:

Pondelok a Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Utorok a piatok sú nestránkové dni

Sme tu pre vás:

Pondelok a Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Ostatné služby
Nachádzate sa tu:

Ostatné služby

image

Facility manažment

SPRÁVA BUDOVY: ZÁKLADNÝ ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

 • koordinácia činností, procesov a služieb pre správcu / Objednávateľa (ďalej len Objednávateľ) v zmysle platnej zmluvy, koordinácia a zabezpečenie riadenia prevádzkovotechnických procesov, organizácia, koordinácia prác tak, aby vykonávanie činností umožňovalo riadenie a bezpečné užívanie jednotlivých objektov,
 • zabezpečovanie odborného posúdenia technického stavu zmluvných technických zariadení, prípadne na základe požiadavky Objednávateľa aj prekladanie doporučení a návrhov týkajúcich sa modernizácie technických zariadení objektov,
 • koordinácia odborných prehliadok, skúšok, (revízií), opráv a servisov,
 • príprava cenových ponúk na základe požiadavky Objednávateľa,                   
 • spracovávanie zoznamu zistených nedostatkov na základe výkonu odborných prehliadok, skúšok, úradných skúšok (revízií), preventívnych kontrol, zistené nedostatky hlási Facility manager (zástupca objednávateľa) priamo určenému pracovníkovi Objednávateľa,
 • zabezpečovanie vedenia databázy a archivácie revíznych správ, protokolov v systéme Objednávateľa (webová aplikácia) ak je k dispozícií,  v dátovej forme v súbore „PDF“ v printovej (tlačovej) forme budú vedené revízne správy, protokoly v 3 vyhotoveniach, ktoré budú doručené vždy do 30 dní po výkone služieb Objednávateľovi, respektíve určenému zástupcovi Objednávateľa,
 • spracovávanie mesačných reportov výkonu a zabezpečenia služieb v zmysle platnej legislatívy v oblasti správy objektov Facility managerom,
 • koordinácia výkonu úradných skúšok u oprávnenej právnickej osoby,
 • koordinácia výkonu kontroly zo strany kontrolných a inšpekčných subjektov, spolupráca v jednaní so štátnymi inštitúciami a kontrolami,
 • zabezpečovanie sledovania zmien všeobecne záväzných právnych, legislatívnych a technických predpisov a taktiež upozorňovanie Objednávateľa na možný vplyv týchto zmien na rozsah vykonávaných činností, prípadne, ktoré z týchto zmien môžu vyplynúť pre Objednávateľa,
 • dbať nad dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov osôb pri zabezpečovaní predmetu zákazky na strane poskytovateľa, vo všetkých kategóriách poskytovaných služieb.

 

SPOLOČNOSŤ ERES PROPERTY s.r.o. AKO POSKYTOVATEĽ PRIEBEŽNE ZABEZPEČUJE A VYKONÁVA V RÁMCI SLUŽIEB FACILITY MANAŽMENTU NASLEDOVNÉ ČINNOSTI:

 • Prevádzková údržba technických zariadení

Poskytovateľ zabezpečuje na základe objednávky od Objednávateľa prevádzkovú údržbu zariadení, ktorá predstavuje výkon všetkých technických, administratívnych a výkonných činností, ktoré sú v súlade s odporúčaniami výrobcov, STN alebo v zmysle obvyklých štandardov pre dané druhy zariadení, nevyhnutné k tomu, aby boli zariadenia udržiavané v plne použiteľnom a prevádzkyschopnom stave. Tieto činnosti majú zároveň smerovať k zníženiu poruchovosti a predĺženiu investičného cyklu obnovy zariadení.

 • Elektrické zariadenia a bleskozvody

Poskytovateľ zabezpečuje pre Objednávateľa vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS, tzv. revízií) vyhradených technických zariadení elektrických (VTZE), zabezpečuje vykonávanie preventívnych kontrol a predpísaných úradných skúšok (VTZE). Poskytovateľ vykonáva odborné prehliadky, odborné skúšky a koordináciu služieb a prác v zmysle platnej legislatívy, a to vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., príslušných STN, predpisov výrobcov a sprievodnej technickej dokumentácie.

Pre potreby výkonu OPaOS vyhradených technických zariadení elektrických sa určujú lehoty výkonu podľa druhu objektu a zariadenia a jeho umiestnenia v zmysle STN 33 0300 a STN 33 2000-3 / STN 33 2000-5-51 a prílohy č. 8 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. Odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektrickej inštalácie a zariadení na ochranu pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny sa vykonávajú v súlade s STN 33 1500:1990, STN 33200-6-61 :2004, STN ES 59009 (33 1620):2007 a v zmysle prílohy č. 8 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

Úradné skúšky VTZE nezabezpečuje poskytovateľ, iba danú činnosť koordinuje, Objednávateľ si úradné skúšky vyhradených technických zariadení objednáva samostatne.

 • Poskytovateľ zabezpečuje a vykonáva :
  • OPaOS „revízie“ vyhradených technických zariadení elektrických,
  • OPaOS „revízie“ vyhradených technických zariadení elektrických – „bleskozvody“,
  • OpaOS „revízie“ elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia,
  • kontroly elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia,
  • mesačné kontroly núdzového osvetlenia objektov,
  • OPaOS „revízie“ vyhradených technických zariadení elektrických – „trafostanice“-
  • OPaOS „revízie“ kotolní a OST (odovzdávacie stanice tepla).
  • Kontroly a revízie elektrických spotrebičov a revízie elektrického ručného náradia v zmysle STN 331600 a STN 331610, vrátane vypracovanie záznamu a kontrole a revízie.
  • Vedenie evidencie (v písomnej, resp. v digitálnej forme) týchto zariadení, s viditeľným označením každého zariadenia.
  • Výsledkom každej pravidelnej, ale aj nepravidelnej OPaOS je vypracovanie záverečnej revíznej správy podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

V prípade, ak budú vyhradené technické zariadenia v nevyhovujúcom stave:

 • nedostatky uvedie Poskytovateľ do prílohy „Závady a nedostatky“, ktorá bude prílohou k záverečnej revíznej správe o OPaOS a Objednávateľ v spolupráci s Poskytovateľom zabezpečí ich odstránenie,
 • pri elektrických zariadeniach, kde nie je k dispozícii technická dokumentácia skutočného prevedenia, Poskytovateľ to uvedie do zápisu o závadách a nedostatkoch a Objednávateľ zabezpečí vypracovanie technickej dokumentácie podľa záverečnej revíznej správy o OPaOS.

Zdvíhacie zariadenia

Poskytovateľ zabezpečuje pre Objednávateľa vykonávanie odborných prehliadok (OP) a odborných skúšok (OS) vyhradených technických zariadení zdvíhacích, všetky dané činnosti a služby zabezpečuje Poskytovateľ v zmysle platnej legislatív, a to vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z a príslušných platných STN.

Poskytovateľ zabezpečuje a vykonáva:

 • odborné prehliadky zdvíhacích zariadení – výťahov v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z.,
 • preventívne kontroly zdvíhacích zariadení,
 • odborné skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z.,
 • koordináciu zabezpečenia úradných skúšok v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z.,
 • servis zdvíhacích zariadení v zmysle vyhl. 508/2009 Z. z.,
 • Správa „Kniha výťahov“ musí obsahovať:

Technickú časť

 • dátum uvedenia do prevádzky,
 • hlavné parametre výťahu,
 • údaje lán alebo reťazí,
 • údaje tých častí, pri ktorých sa vyžaduje typová skúška,
 • dispozícia výťahu,
 • schéma elektrického zapojenia výťahu.

Druhú časť určenú na uschovanie kópií správ o prehliadkach a skúškach s časovými údajmi a pripomienkami, Kniha výťahov musí byť udržiavaná v aktuálnom stave so zreteľom na:

 • podstatné zmeny výťahu,
 • výmeny lán alebo podstatných častí,
 • havárie.

 

Plynové a tlakové zariadenia

Poskytovateľ zabezpečuje pre Objednávateľa vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok („OPaOS, revízií) vyhradených technických zariadení plynových a vyhradených technických zariadení tlakových, vykonávanie pravidelných predpísaných servisov vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v zmysle platnej legislatívy, a to vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., vyhlášky č. 25/1984 Z. z. a v zmysle prevádzkových predpisov zariadení a technického predpisu výrobcu.

Poskytovateľ zabezpečuje a vykonáva:

 • OPaOS „revízie“ vyhradených technických zariadení plynových, plynových spotrebičov, plynových rozvodov, plynových regulačných staníc „DRSP“, OPaOS „revízie“ vyhradených technických zariadení tlakových,
 • odborné prehliadky NTL kotolní v zmysle vyhlášky č. 25/1984 Z. z.,
 • servisy kotlov v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. a technického predpisu výrobcu,
 • servis a nastavenia horákov v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. a technického predpisu výrobcu,
 • nastavenie a kalibráciu snímačov plynu CO a CH4 v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. a technického predpisu výrobcu

Komíny a dymovody

Poskytovateľ zabezpečuje pre Objednávateľa v zmysle platnej vyhlášky č. 401/2007 Z. z. vykonávanie pravidelných kontrol (revízií) zariadení na odvod spalín: komíny a dymovody.

Elektrická požiarna signalizácia – EPS

 • Poskytovateľ zabezpečuje pre Objednávateľa vykonávanie kvartálnych kontrol, odborných prehliadok (OP), skúšok (revízií) technického zariadenia EPS.
 • Kontroly a revízie vykonáva Poskytovateľ v zmysle zákona č. 314/2001, vyhlášky č. 726/2002 Z. z. a Čsn 34 2710.

Poskytovateľ zabezpečuje a vykonáva:

 • kvartálne odborné prehliadky „EPS“
 • ročne odbornú prehliadku a skúšku „EPS“
 • poskytovateľ ďalej zabezpečuje pre Objednávateľa vykonávanie odborných prehliadok  a odborných skúšok slaboprúdových a zabezpečovacích zariadení EPS.
 • EPS – Kontrola a odborná prehliadka elektrickej požiarnej signalizácie v zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z. Činností pri odbornej prehliadke a funkčných skúškach:
  • kontrola prechodu prevádzky na záložný zdroj,
  • kontrola systému ako celku,
  • kontrola hlásičov,
  • kontrola požiarneho rozhlasu.

Požiarna ochrana objektov

Poskytovateľ zabezpečuje pre Objednávateľa vykonávanie periodických kontrol a skúšok (revízií) požiarnych zariadení (hasiace prístroje PHP, hydranty, požiarne klapky, požiarne uzávery) v zmysle príslušnej platnej legislatívy:

Poskytovateľ zabezpečuje a vykonáva:

 • ročné kontroly PHP (prenosných hasiacich prístrojov),
 • plnenie a opravy PHP,
 • ročné kontroly vnútorných hydrantov,
 • ročné kontroly vonkajších hydrantov,
 • tlakové skúšky PHP,
 • ročné kontroly a servis požiarnych uzáverov (dvere, rolety, okná ..)
 • ročné kontroly požiarnych klapiek.

Cenová ponuka za správu budovy sa odvíja od celkovej podlahovej plochy a obhliadky objektu a budú v nej zahrnuté všetky činnosti na základe vzájomnej dohody s Objednávateľom. Takisto aj opravy väčšieho charakteru, ktorých investícia si bude vyžadovať vyšší obnos finančných prostriedkov sú vopred prerokovávané s objednávateľom.

ERES property s.r.o. zabezpečuje v prípade havárie kompletný servis podľa potrieb klienta

Upratovacie služby

Na území Trenčianskeho kraja a hlavne v Trenčíne poskytujeme upratovacie služby pre bytové domy a polyfunkčné objekty.

Služby (1x týždenne):

 • zametanie a umývanie podlahy na každom poschodí a prízemí BD ( po pivničné priestory)
 • umývanie vchodových dverí a ich sklenených výplní
 • umývanie poštových schránok a zneškodnenie letákov
 • vyčistenie rohože (škrabáku) pred / vo vchode do bytového domu
 • zametanie vstupu / schodiska do domu
 • prevoňanie spoločných priestorov

Služby (1x mesačne):

 • zametanie spoločných častí pivničných priestorov
 • odstraňovanie pavučín
 • utieranie prachu z vypínačov, parapetov, hydrantov a pod.
 • umývanie zábradlia a madla zábradlia

Služby (1x ročne):

 • umývanie okien v spoločných priestoroch bytového domu
Cenu vždy stanovíme individuálne po obhliadke priestorov (cena sa stanovuje na 1 byt a je konečná, teda zahŕňa aj náklady na čistiace prostriedky, dopravné náklady, mzdové náklady,…)


Vybavovanie úverov od ŠFRB

Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania

Obnovujte s nami bytové domy s 1 % až max. 3 % úrokom na úver od Štátneho fondu rozvoja bývania. Pomôžeme Vám vybaviť žiadosť, všetky potrebné prílohy k úveru a teda šetriť Vaše finančné prostriedky. S ERES property sa byť oplatí!

 

Search this website
Pozvánka na odborný seminár