Správa a údržba

image
Kúrenie, energie, termostat

Stručné informácie

Naša spoločnosť sa špecializuje na prevádzku tepelných zdrojov a technológií súvisiacich s výrobou a rozvodom tepla:

  • pri všetkých činnostiach postupujeme bezpečne, hospodárne a s odbornou starostlivosťou, v súlade s požiadavkami vlastníka,
  • zabezpečujeme nepretržitú 24-hodinovú prevádzku technológií tak, aby teplo a teplá úžitková voda boli dodávané riadne a včas, v požadovanom množstve a kvalite,
  • dbáme o to, aby prevádzka nám zverených technológií bola vykonávaná v súlade s platnými právnymi a technickými normami,
  • v súvislosti s prevádzkou tepelno technických zariadení zabezpečujeme kompletnú starostlivosť o tieto zariadenia, to znamená vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, komplexnej údržby, opráv, servisu, rekonštrukcií a výstavby nových zariadení,
  • všetky činnosti zabezpečujeme odborne spôsobilými pracovníkmi s platnými dokladmi o odbornej spôsobilosti
Search this website
Pozvánka na odborný seminár